สมาชิกสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)


สมาชิกสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) กำหนดให้มี 3 ประเภท

1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลสำคัญที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ทหาร ตำรวจยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลตำรวจเอก ทูตทหารต่างประเทศ หรือผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพอากาศ หรือกิจการสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ซึ่งคณะอนุกรรมการจะพิจารณาออกบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้ โดยไม่เรียกเก็บค่าบำรุงรายปี ดังนี้
บัตรสีทอง สำหรับบุคคลสำคัญ ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งคณะอนุกรรมการจะออกบัตรสมาชิกให้ บัตรมีอายุ 1 ปี เจ้าของบัตรมีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
บัตรสีเงิน สำหรับผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงแก่กองทัพอากาศ หรือกิจการ สนามกอล์ฟกองทัพอากาศดอนเมือง คณะอนุกรรมการจะพิจารณาออกบัตรสมาชิกให้ บัตรมีอายุ 1 ปี เจ้าของบัตรมีสิทธิ์ออกรอบเล่นกอล์ฟได้ด้วยตนเอง โดยให้ชำระค่าใช้สนาม (Green Fee) ในอัตราตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ส่วนค่าบริการอื่นๆ ให้ชำระตามปกติ
2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการทหารอากาศประจำการและคู่สมรส, ข้าราชการทหารอากาศเกษียณอายุราชการและคู่สมรส พร้อมด้วยบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีของข้าราชการประจำการและเกษียณอายุราชการ, นักเรียนทหารในสังกัดกองทัพอากาศ, นักกอล์ฟเยาวชนทหารอากาศที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ โดยให้ชำระค่าใช้สนาม (Green Fee) ในอัตราสมาชิกสามัญ ส่วนค่าบริการอื่นๆ ให้ชำระตามปกติ
3) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ข้าราชการทหารอากาศที่ลาออกจากราชการ นายทหารนักเรียน นายทหารนักศึกษา คณะอาจารย์ของสถาบันการศึกษาทางทหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอุปการคุณ หรือเอื้อประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ หรือกิจการสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงบุคคลทั่วไปที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก