รายการแข่งขันวันที่ช่วงเวลา
ปิดพัฒนา27/08/2561ทั้งวัน
นร.เก่าอำนวยศิลป์31/08/2561บ่าย